GÖREV VE YETKİLER
 • Genç Nevşehirliler Derneği; demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasi parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE GÖREV TANIMLARI

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Ziya AĞCA

Genel Sekreter

.......................

Denetim Kurulu

Ülkü KAYAHARMAN, Yaşar ÖZATA, Fatihcan EROĞLU, Muhammet Mustafa USLU, Fedai ALPTEKİN, Yaşar Yiğithan KILIÇ

Danışma Kurulu

..........................

Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan

..........................

Kültür ve Turizm Başkanı

..............................

Sağlık ve Spor Komisyonu Başkanı

Fehmi ERTERZİ

Sosyal İlişkiler ve Yardımlaşma Başkanı

İnan DURUCAN

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan

................................

Teşkilatlanma Başkanı

Murat UZUN

Öğrenci Komisyonu Başkanı

Alptekin KELEŞ

Genel Sayman

 .................

Tanıtım Medya Başkanı

Emre DENİZ

Kadın Komisyonu Başkanı

Dilek BOZBEK

Organizasyon ve Faaliyetler Başkanı

Bekir ULKATAN

Proje ve Arge Başkanı

Selçuk ZENGİN

Eğitim Komisyonu Başkanı

Volkan Hasan KAYA

Gaziler ve Şehit Aileleri Komisyonu Başkanı

Özkan GENÇ

GÖREV TANIMLARI

 

YÖNETİM KURULU

 • Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevi kanuna ve tüzüğe uygun olarak yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 1. Derneğin gelir gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak, derneğin mal varlığına sahip çıkmak.
 2. Derneğin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak, genel kurul kararlarına aykırı olmamak koşulu ile gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,
 3. Genel Kurulu toplantıya çağırma,
 4. Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma koşulları oluşturmak, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun kurul, komisyon ve çalışma gruplarına katkıda bulunmak,
 5. Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,
 6. Yıllık çalışma planı ve performans programlarını görüşerek karara bağlamak,
 7. Tüzüğü, genel kurul ve federasyon kararlarını uygulamak,
 8. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak dernek üyelerinin önerilerini değerlendirmek ve önlemler almak,
 9. Dernekte çalıştırılacak personeli görevlendirmek, onların en verimli şekilde çalışmalarını sağlayarak ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak.
 10. Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine derneği temsilen görevli veya temsilciler göndermek,
 11. Dernek adına sözleşme imzalamak, dava açmak, açılacak davalarda taraf sıfatıyla davalara girmek veya bir Avukata vekâlet vererek bu işleri ona yaptırmak,
 12. Kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, v.b. organizasyonlar düzenlemek,
 13. Nevşehir iline ait kültür ve sanat ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten, gibi yayınlar yapmak,
 14. Hobi ve meslek edindirme kursları açmak(Enstrüman kursları, elektronik icatlar, el sanatları),
 15. Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek.
 16. İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen maddelerde yazılı sözleşmeler ve iş sözleşmeleri yapmak, dava açmak ve Avukata vekâlet vermek konularında gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı ile bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
 17. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 18. Dernek tüzüğüne aykırı veya derneğe zarar verici davranışlarda bulunan üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelere uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma cezaları vermektir.

Yönetim Kurulu Başkanı; Ziya AĞCA

 • Yönetim Kurulu Başkanı, derneğin ve yönetim kurulunun başı sıfatıyla, derneğin tüm organlarının koordinasyon içinde çalışmasını gözetir. Dernekler arası ilişkiler ve federasyonla ilişkilerde derneği temsil eder.

Başlıca Görevleri:

 1. Yönetim Kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara başkanlık etmek ya da yardımcılarından birisini görevlendirmek,
 2. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 3. Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev dağılımı yapmak  ve eşgüdümü sağlamak,
 4. Dernek adına basın toplantıları düzenlemek ve basın açıklamaları yapmak veya basın müşaviri kanalıyla yaptırmak,
 5. Genel sekreterle birlikte tüm yazışma evrakını, mali sekreterle birlikte tüm muhasebe ve muhasebeye ilişkin yazışma evrakını imzalamak,
 6. Gerektiğinde yetkilerinden bir bölümünü başkan yardımcılarına devretmek,
 7. Diğer derneklerle yazışmaları denetlemek,
 8. Denetleme kurulu ve Danışma Kurulu raporları ile komisyon raporlarını, yetkilerine göre ilk Yönetim Kurulu toplantısına sunmak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Genel Sekreter

 • Derneğin idari işlerinin takibi ve yıllık planlamanın oluşturulması konularında yönetim kurulu başkanına bağlı olarak görevini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 1. Bütün idari işleri düzenlemek, ihtiyaçları tespit etmek ve ilgili organa sunmak
 2. Her yılın yıllık planını, Aralık ayında yapıp Ocak ayı itibariyle uygulamaya koymak,
 3. Faaliyet şemasındaki bütün bölüm başkanlarından, her yılın Kasım ayında yapacakları faaliyetleri yazılı olarak almak, birleştirerek en geç Aralık ayı başında Yönetim Kurulu’na sunmak,
 4. Derneğin haberleşmesini ve internet sitesinin işletilmesini sağlamak,
 5. Dernek adına konferanslara, kongrelere, etkinliklere, resmi organizasyonlara, hükümet toplantılarına, çalıştaylara, heyet ziyaretlerine, fuarlara katılarak Derneği temsil etmek,
 6. Etkinliklerin sonuçlarını raporlamak, Başkan ve yönetim kurulu ile paylaşmak ve arşivlemek,
 7. Dernek bürosunu kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetmek,
 8. Komisyonların; Çalışma ve Proje Gruplarının faaliyetlerinde sekretarya desteğini sağlamak,
 9. Üyelerin Dernekle ilişkilerinin güçlenmesini sağlamak,
 10. Üye ve potansiyel üye ziyaretlerinde bulunmak,
 11. Üyeler ile etkin kurumsal iletişimin oluşturulmasını sağlamak,
 12. Üye taleplerini cevaplandırmak ya da ilgili birime yönlendirmek,
 13. Üyelerin yetkinliğini arttıracak çalışmaları koordine etmek,
 14. Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek ve toplantı sonuçlarını kayıt altına almak,
 15. Yönetim Kurulunu ayda bir olağan toplantılara davet etmek,
 16. Gündemin oluşturulması için Yönetim Kurulu üyelerine duyuru yapmak,
 17. Yönetim Kurulu Başkanına danışarak toplantı gündemini belirlemek ve yayınlamak,
 18. Toplantılarda Dernek çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak, değerlendirmek ve uygulamak,
 19. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 20. Genel Kurul Toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak,
 21. Faaliyet raporunu ve taslak bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 22. Faaliyet raporunu ve taslak bütçeyi üyelere ulaştırmak,
 23. Genel kurul için resmi müracaatları yapmak,
 24. Yönetim kurulu adına üyeleri Genel Kurula davet etmek,
 25. Üyelere, oy kullanma prosedürünü duyurmak,
 26. Kurumsallaşma çalışmalarını koordine etmek,
 27. Dernek muhasebe ve finans işlemlerinin usul ve yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 28. Aylık mali raporların, mizanın, Gelir-Gider tablosunun hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 29. Üyelik ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini denetlemek,
 30. Fatura ve masraf makbuzlarını onaylamak,
 31. Onaylanan bütçe dâhilindeki harcamaların yapılması için konuları Yönetim Kurulu toplantısına getirmek ve son onayı almak,
 32. Protokol karşılamalarını yapmak,
 33. Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Denetim Kurulu

 • Dernek tüzüğü çerçevesinde periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda ve bütün kayıtların gözden geçirilmesi ile birlikte oluşturduğu raporu Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurulda haziruna sunma görevini yerine getirir. Genel sekretere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

Başlıca Görevleri:

 1. Derneğin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,
 2. Bir yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço ve gelir gider hesabına ait incelemeleri Genel Kurula bir rapor halinde sunmak,
 3. Dernek ruhuna aykırı davranışlarda bulunan kimseleri, bu davranışlarında ısrar eden üyeleri üyelikten çıkarma konusunda öneride bulunmak,
 4. Denetleme esnasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek,
 5. Harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını tespit edip bu hususta hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Yönetim Kurulunun çalışmalarında Dernek yararına aykırılık görülmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. Denetleme görevini tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapmak ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmaktır.

Danışma Kurulu

 • Danışma Kurulu, dernekler konusunda tecrübesi ve bilgi birikimi olan üyeler arasından Genel Kurulca seçilen organdır. Konsey, dernek tüzüğü kapsamında Yönetim Kurulu kararları ve dernek faaliyetleri ile ilgili görüş bildirme, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapma görevlerini yerine getirir. Genel koordinatöre  bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

Başlıca Görevleri:

 1. Derneğin yönetiminde Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak
 2. Talep halinde ilgili kollara danışmanlık hizmeti sunmak
 3. Genel Kurul toplantılarına katılarak önemli kararların alınmasında görüş bildirmek

Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan;

 • Tüm dernek faaliyetlerinin, dernekler kanununa ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanına danışmanlık görevini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 1. Dernek tüzüğünün Dernekler Yönetmeliğine ve Dernekler Kanununa uygunluğunu gözetmek,
 2. Dernek çalışmalarının mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesini gözetmek,
 3. Olası telif hakları ihlallerinde gerekli hukuki işlem takiplerini gerçekleştirmek,
 4. Üyelik işlemlerinin hukuki düzenlemelerini yapmak,
 5. Dernekler masası ve diğer kurumlarla ilgili bütün hukuki takipleri yapmak ve raporları hazırlamak,
 6. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Kültür ve Turizm Başkanı; Abdulkadir AYDEMİR

 1. Hemşehrilerimizin yaşayışlarına, düğün, cenaze ve kutlama merasimlerine, yemek kültürlerine ve giyim kuşam geleneklerine ilişkin bilgiler elde etme, yok olmaya yüz tutan  kültürel değerlerimizin hayata tutundurulmasına hizmet eder.
 2. Memleketimizin turizmine dair gelişmeleri, güncel aylık verileri ve turizmin geliştirilmesi için gerekli araştırmaları yapar.
 3. Dernek üyeleri için kültür ve turizm açısından yapılacak faaliyetleri organize etmek. Memleketimize ait kültür ve turizm adına görsel ve yazılı kaynakları araştırmak. Bu araştırmaları ilgili başkanlara iletmek.

Sağlık ve Spor Komisyonu Başkanı; Fehmi ERTERZİ

 • Dernek üyelerinin sağlık ile ilgili sorunlarına çözüm önerisi sunmak. Sağlıkla ilgili araştırmalar yaparak konusunda uzmanlarla beraber etkinlikler düzenlemek. Üyelere verilecek sağlık konusunda eğitim konuları ile ilgili uygun vasıfta eğitmenlerin tespit edilmesi ve görevlendirilmesini sağlamak. 
 • Sportif faaliyetlerle ilgili gerek kursların açılmasını, gerekse bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. 

Başlıca Görevleri:

 1. Çeşitli spor dallarında gerekli kişi ve kurumlarla görüşerek kurslar açılmasını ve üyelerin bu kurslara katılmasını sağlamak,
 2. Derneğe, çeşitli spor branşlarında aktiviteler düzenleyerek yeni üyeler kazandırmak,
 3. Doğa gezileri düzenlemek ve üyelerin bu gezilere katılımını sağlamak,
 4. 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, 
 5. Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkan Yardımcıyla düzenlemek,
 6. Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
 7. Derneğin tüm faaliyetlerinde eşgüdümle bütün kollarla çalışmalara katılmaktır.

Sosyal İlişkiler ve Yardımlaşma Başkanı; İnan DURUCAN

 1. Sosyal İşler ve Yardımlaşma, derneğimizin tüm üyelerini sosyal sorumluluk çerçevesinde bir araya getirmek. Bu çerçevede sosyal destek ve maddi destek sağlamak gibi gönüllülük hizmetlerini sağlamak. Bu destekleride yardım sahiplerine iletmek ve gerekli çalışmaları ilgili Başkan yardımcısı ile birlikte yapmak. 
 2. Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, yaşlı vb. kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili hedefleri saptar ve bu hizmetleri düzenler ve icra eder.
 3. Sosyal Destek Hizmetleri, bireylere  ve gruplara  topluma daha iyi adaptasyon sağlayabilmeleri  için çeşitli projeler üreterek  katkı sağlar.
 4. Öğrenci bursları, Kırtasiye yardımları, Kıyafet yardımları, Ev eşyası yardımları, Kira yardımları, 
 5. Sosyal Sorumluluk projeleri hakkında araştırmalar yapar.

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan

 • Halkla İlişkiler Birimi, hemşehrilerimizin  sağlıklı, planlı ve sürekli gelişimiyle bugününe ve yarınına yön veren ve kentine aidiyet duyan, hoşgörü iklimini ve birlikte yaşama kültürünü özümseyen, etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmetler ve çözümler sunmayı esas alır.

Aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

 1. Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu Nevşehir kültürü ile birlikte güçlendirmek.
 2. Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaşama kültürüne geleneklerimizden gelen dokuları katarak sahiplenen bir hizmet sunmak.
 3. Dayanışma ve yardımlaşma kültürünü geliştirecek hamlelerde bulunmak.
 4. Birlik ve beraberlik ruhu içinde güçlü hizmetler sunmak.
 5. Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getirecek faaliyetleri desteklemek.
 6. Her yaşta eğitimi desteklemek.
 7. Dernek üyeleri arasında koordinasyonu sağlayan.

Teşkilatlanma Başkanı; Murat UZUN

 • Üyelik ilişkilerinin sürdürülmesi, potansiyel üye tespitinin yapılması ve derneğe kazandırılması, yaşadığımız il genelinde yapacağı çalışmalarla derneğin örgütlenmesine katkı sağlama görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 1. Mevcut üyelerle iyi ilişkileri korumak ve sürdürmek, derneğin prensiplerine uygun ve alanlarında kendilerini kanıtlamış, hemşehrilerimizi derneğe kazandırmak, 
 2. Gerek Ankara'da gerekse ülke genelinde il temsilciliklerini oluşturmak, 
 3. Faaliyetlerine dair raporları Yönetim Kurulu toplantısında periyodik zamanlarda sunmak, 
 4. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulunca farklı komisyon kolları kurmak, 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi Yönetim Kurulu Başkanına sunmak ve yıllık çizelge doğrultusunda etkinlikleri -sürdürmek, 
 5. Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda Yönetim Kurulu'na sunmak, üyelerimizin kişisel bilgilerini korumak ve gerektiğinde Genel Başkana sormak kaydıyla üyelere aktarmak, 
 6. Üye kayıtları ile ilgili bilgileri en geç ayda bir Genel Başkana göndermek. 
 7. Üyelerimizin sorunlarını dinlemek, istek, şikâyet ve önerileri toplamak, gerektiğinde Genel Başkana bir rapor halinde sunmak. 

Öğrenci Komisyonu Başkanı; Alptekin KELEŞ

 • Derneğin öğrenci nüfusunu yapılandırma, dernek faaliyetlerine katılımını sağlama, üniversite ve lise tabanında örgütlenerek genç üyeleri derneğe kazandırma ve dernek faaliyetlerinin yürütülmesi konularında üzerine düşen görevleri yerine getirir. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturabilir.

 Başlıca Görevleri:

 1. Dernek tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel ve eylemsel çalışmalar yapmak, bu amaçla Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturmak(Üniversiteliler kulübü, gençlik merkezi v.b.)
 2. Dernek üyesi gençlerin araştırıcı, girişimci, yenilikçi, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak,
 3. Dernek üyesi gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmek,
 4. Gençlerin her türlü sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 5. Ders verebilecek üniversite öğrencilerinin branşlarının tespitini yaparak Eğitim Koluna bildirmek,
 6. Genç üyelerin eğitim, öğretim ve yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,
 7. Bütün etkinlikleri Öğrenci Komisyon üyeleri arasında yapılacak anketler doğrultusunda planlamak ve düzenlemek. Yapılacak tüm eğitim, kurs, gezi, seminer ve konferans gibi faaliyetleri gençlerin isteklerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek,
 8. Gençlik Kolu çalışmalarının gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak bu yönde gelişecek olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almak,
 9. Sosyal medyada derneğin aktif olarak yer almasını sağlamak,
 10. Dernek aidiyetinin geliştirilmesi için, gençlere yönelik faaliyetleri çeşitlendirmek ve sürdürülebilir projelere dönüştürmek,
 11. Seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlikleri periyodik olarak eğitim komisyon başkanı ile birlikte gerçekleştirmek.

Genel Sayman;  

 • Derneğin gelir-gider hesap işlemlerini yürütür,
 • Üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,
 • Tutulması zorunlu demirbaş defterini ve belgeleri düzenler,
 • Mali bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
 • Başkanın onayı ile dernek harcamalarını yapar,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar;

 Başlıca Görevleri:

 1. Dernek gelirleri ve alacaklarını tahsil eder, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade eder, her türden gelirler ile alacaklarının zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 2. Para veya parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri alır, saklar ve ilgililere verir veya gönderir.
 3. Derneğin mali nitelikli faaliyetleri nedeniyle tutulması zorunlu dosyaları ve defterleri tabi olduğu mevzuata uygun olarak bizzat tutar.
 4. Derneğin mali nitelikli işlemleri dolayısı ile her türlü kurum ve kuruluş nezdinde takip edilmesi gereken işlemleri bizzat takip eder, verilmesi gereken bildirim veya beyannameleri verir.
 5. Dernek adına düzenli olarak yapılması gereken ödemeleri yapar ve bunlara ilişkin gider belgelerini muhafaza eder.
 6. Yönetim kurulu kararı alınması beklenilemeyecek zorunlu ve acil durumlarda harcamaları yaparak gider belgeleri ile birlikte ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanmak üzere yönetim kuruluna belgeleri sunar.
 7. Kasa ihtiyacı olarak her yılın ilk Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulunca belirlenecek tutarı üzerinde bulundurur ve gerekli harcamaları buradan yapar.
 8. Demirbaş defterini ve taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutar, muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.
 9. Bilânço, gelir tablosu ve yıllık hedeflere göre bütçe tasarısını hazırlar.
 10. İhtiyaçları etkin, verimli ve zamanında karşılar.
 11. Dernek hesaplarını göreve başladığında devralır, görev bitiminde yeni saymana devreder.
 12. Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapar.

Tanıtım Medya Başkanı; Emre DENİZ

 • Derneğimizin tanıtımına ve görsel olarak tüm envanterleri sağlama görevlerini yerine getirir.

 Başlıca Görevleri:

 1. Yurt içi ve yurt dışında tanıtımla ilgili uygun gördüğü organizasyonları planlayarak gerçekleştirmek,
 2. Kültürel tabanda oluşturulmuş konferans, toplantı, panel, şenlik vb. etkinliklere derneği temsilen katılmak, gerekli görsel temaları oluşturmak ve buralarda Nevşehir İli kültürünü tanıtmak,
 3. Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkan Yardımcısıyla birlikte periyodik zamanlarda değerlendirmek ,
 4. İhtiyaç halinde ilgili Başkan Yardımcısı ile farklı kolları kurmak,
 5. 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, 
 6. Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yılsonunda ilgili Başkan Yardımcısı ile değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Kadın Komisyonu Başkanı; Dilek BOZBEK

 • Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve dernek tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 1. Kadınlarımızı bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 2. Tanışma toplantıları düzenlemek(dernek nezdinde, mahalle ziyaretleri ve semt toplantıları )
 3. Kadınlarımız ve gençlerimiz arasında kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak, 
 4. Düğün,nişan,şenlik ve Cenaze etkinlik ve merasimler vesilesiyle daha büyük kitlelerle iletişim kurarak derneğimizin tanıtımını yapmak ve  dernek ilişkilerini geliştirmek,
 5. Memleketimize ait el sanatları grubunu oluşturmak ve yıl sonu sergisini organize etmek,
 6. Anneler günü, Kadınlar günü gibi önemli gün ve geceleri Nevşehir kültürüyle organize etmek,
 7. 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan Yardımcısı ile birlikte düzenlemek ve bu doğrultuda etkinlikleri sürdürmek,
 8. Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda yönetim kuruluna sunmak,
 9. Derneğin tüm faaliyetlerinde eşgüdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 10. Derneğimizin topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 11. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 12. Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden dernekler ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 13. Hasta,  yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanları tespit edip yardımcı olmak,
 14. Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan kadınlarımızın mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,
 15. Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, hobi, ev ekonomisi, kişisel gelişim vs. faaliyette bulunmak,
 16. Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

 Organizasyon ve Faaliyetler Başkanı; Bekir ULKATAN

 • Dernek faaliyetlerinden sorumlu başkan, derneğin faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, derneğin aktif bir sivil toplum kuruluşu haline getirilmesi, kültürle ilgili kalıcı çalışmaların yapılması, bunu yaparken üyelerin de kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, kadınların, gençlerin ve çocukların dernekte aktif rol almalarının sağlanması görevlerini, bünyesindeki çalışma kolları aracılığıyla yerine getirir.

 Başlıca Görevleri:

 1. Eğitim Kolu, Spor Kolu, Kültür Kolu ve Ar-ge ekibi ile koordineli çalışmak, çalışma esaslarını belirlemek, çalışma konularını tespit ederek uygulanmasını gözetmek,
 2. Derneğin misyon ve vizyonuna olumlu katkıda bulunabilecek faaliyetler oluşturmak,
 3. Dernek bünyesinde oluşturulan faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için toplantılar düzenlemek,
 4. Bünyesinde bulunan çalışma kollarının yıllık faaliyet planlarını ön onaydan geçirdikten sonra Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,
 5. Kendisine bağlı kolların faaliyetlerine dair raporları Yönetim Kurulu Başkanına periyodik zamanlarda sunmak,
 6. Bünyesindeki çalışma kollarının yürüttükleri faaliyetleri koordine etmek,
 7. Çalışma kollarının faaliyet raporlarını Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,
 8. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile farklı kolları kurmaktır.

Proje ve Arge Başkanı; Selçuk ZENGİN

 • Ar-ge birimi, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretme görevlerini yerine getirerek, yok olmaya yüz tutan  kültürel değerlerimizin hayata tutundurulmasına hizmet eder.

Başlıca Görevleri:

 1. Nevşehir kültürüyle ilgili çalışmalar yapacak gruplar oluşturmak ve bu grupların çalışmalarını raporlamak,
 2. Nevşehir il ve ilçelerinde yaşayan hemşehrilerimizle ilgili her türlü bilimsel araştırma, derleme, arşivleme faaliyetini yürütmek ve girişimlerde bulunmak,
 3. Düğün, şenlik gibi etkinliklere katılarak Nevşehir kültürünün bu özgül etkinliklerdeki izdüşümlerini araştırmak, bu araştırmaları yazılı çalışmalar haline getirmek,
 4. Nevşehir il ve İlçelere bağlı köylere geziler düzenleyerek, köylerde Nevşehir kültürüne ait motiflere ulaşmak, sözlü ve yazılı tarih çalışmalarının altyapısını oluşturmak,
 5. Toplumdaki dernek algısını tespit etmek ve bu algıyı olumlu yönde geliştirmek,
 6. Üye olan veya olmayan Nevşehirli hemşehrilerimiz ile dernek arasındaki varsa sorunları tespit ederek, çözüm yolları aramak,
 7. 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan Yardımcısı ile birlikte değerlendirmek,
 8. Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yılsonunda Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,
 9. Derneğin tüm faaliyetlerinde eşgüdümle bütün kollarla çalışmalara katılmaktır.

Eğitim Komisyonu Başkanı; Volkan Hasan KAYA

 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak açılacak olan kurslarda gerekli olan dokümanların teminini  sağlar ve eğitimlerin yıllık planlamalarını yaparak ilgili Başkan Yardımcısıyla birlikte organize eder.

Başlıca Görevleri:

 • Seminer, söyleşi vb. organizasyonlar düzenleyerek genç ve çocuklar ile iletişime geçmek,
 • Çocuk kulübü faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Derneğimizin bünyesinde, her türlü dilde gazete, kitap, sözlük, yıllık, ajanda, takvim, ansiklopedi ve benzeri eserlerin ve süreli yayınların yer aldığı bir kütüphane oluşturmak,
 • Üyelere verilecek eğitim konuları ile ilgili uygun vasıfta eğitmenlerin tespit edilmesi ve görevlendirilmesini sağlamak,
 • Farklı alanlarda üyelerin kişisel gelişimlerine destek veren eğitimlerin açılmasını sağlamak,
 • İş dünyasındaki üyelerinin kendi uzmanlık alanlarında gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerin açılmasını sağlamak,
 • Farklı eğitimlerin açılması için gerekli kişi ve kurumlar ile işbirliğini sağlamak, eğitim bazlı mali destek kaynaklarının tespitini gerçekleştirmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek ve çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları Yönetim Kuruluna periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkan Yardımcısıyla düzenlemek,
 • Derneğin tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Yıllık planlama dışında gelişen durumlarda ilgili Başkan Yardımcısı ile birlikte gereken planlamayı yapmak ve gerçekleştirmektir.

Gaziler ve Şehit Aileleri Komisyonu Başkanı; Özkan GENÇ

 • Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla, ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran Harp Malüllerimizin, Gazilerimizin, bu uğurda can veren dul ve yetimlerinin hatıralarını yüceltmeyi, sorunlarını hafifletmeyi, GAZİLİK kavramlarını saygınlığını ve kutsallığını canlı tutmayı ve bu kavramları yeni nesillere aşılamayı hedeflemektedir.

Başlıca görevleri:

 1. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

 

Ayrıca Bknz:

Kurucular Kurulu

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu